เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์เรื่องกีฬาไทยและกีฬาต่างประเภท จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องกีฬาไทยและกีฬาต่างประเภท ได้มาเรียนรู้การเล่นของกีฬา ประเภทแต่ละกีฬา ได้ติดตามข่าวสารการเล่นกีฬาของแต่ล่ะประเภทได้ทันทีกับผู้ที่มาสนเรื่องกีฬาและไปใช้ในชีวิตประจำของตัวเอง การเล่นกีฬานั้น ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน โดยการเล่นกีฬานั้นมีหลายวัตถุประสงค์อาจจะเล่นเพื่อความเป็นเลิศ เล่นกีฬาเป็นอาชีพด้วย